Men's Tennis
Kentucky-Memphis MTEN Photo Gallery

Kentucky-Memphis MTEN Photo Gallery

Kento Yamada. Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Gabriel Diallo.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cedric Kauffmann.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ying-Ze Chen.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ying-Ze Chen.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl. Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Ying-Ze Chen.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl. Cedric Kauffmann. Matthew Gordon. Kento Yamada.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cedric Kauffmann. Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kevin Huempfner.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Liam Draxl.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Gabriel Diallo.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Cesar Bourgois.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Gabriel Diallo.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Gabriel Diallo.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics
Alexandre LeBlanc. Millen Hurrion.

Kentucky beat Memphis 4-1.

Photo by Chet White | UK Athletics

Related Stories

View all